OSPOTA Pictures

Mound Amateur Radio Association Miamisburg, Ohio